دانش تجهیز طب آسا

تجهیز تخصصی مطب دندانپزشکی

طرح نگهداشت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

طرح نگهداشت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی :

طرح نگهداشت شرکت مهندسی پزشکی دانش تجهیز طب آسا که از اعضا متخصص و آموزش دیده مهندسی پزشکی برای اولین بار
در استان اردبیل می باشد . در راستای انجام وظیفه خود و کاهش هزینه های مراکز درمانی و افزایش طول عمر
تجهیزات پزشکی و تعمیرات تخصصی و مشاوره علمی که باعث افزایش بهره وری و رضایت مراجعه کنندگان خواهد
بود طرح )آسا – NT1 ( را طراحی و اجرا می نماید .

 


هدف از اجرای طرح نگهداشت ؟
1 . ارتقاء كيفيت خدمات سلامت
2 . افزايش بهره وری)كارايي و اثربخشي( تجهيزات پزشكي درمراكز درماني با لحاظ ايمني، عملكرد بهينه
وتنظيم بودن آن ها
3 . بهينه سازی بودجه و اعتبارات موجود در نگهداشت


فوايد اجرای طرح نگهداشت :
ليست شدن تمام تجهيزات پزشكي و در دسترس بودن آمار تخصصي
شناسنامه دار شدن همه تجهيزات پزشكي با اصول اداره كل تجهيزات پزشكي
اجرا شدن اصول نگهداشت شامل ايمني – عملكرد – نظافت – حذف نويز های محيطي
بررسي تجهيزات به لحاظ نياز به تعمير يا كاليبراسيون
بازديد های دوره ای كارشناسان از تجهيزات
آموزش كاربری دستگاه به پرسنل
افزايش درآمد مركز درماني
كاهش هزينه های تعميرات
افزايش طول عمر تجهيزات
كاهش زمان خواب دستگاه
رضايت مراجعه كنندگان

 

کلیه حقوق طراحی این سایت در اختیار شرکت دانش تجهیز طب آسا است